อาการและข้อแนะนำรับสัมผัสฝุ่นละออง อาการและข้อแนะนำรับสัมผัสฝุ่นละออง